Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REGULAMIN

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach
 1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
 2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach.
 3. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną w Słomnikach.

ROZDZIAŁ I. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna. Karta biblioteczna umożliwia korzystanie z biblioteki głównej i filii bibliotecznych.
 3. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy zgłosić się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach. Zgłaszający się powinien: a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania zaś osoby niezameldowane w Gminie Słomniki zobowiązane są do podania w Karcie zapisu (załącznik nr 1 do Regulaminu) aktualnego adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji; b) wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, złożenie podpisu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie: a) dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zapisu. Rodzic lub opiekun prawny podpisując kartę zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania) potwierdzający tożsamość. b) niepełnoletni mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia karty zapisu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Dane gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Karta biblioteczna stanowi własność Biblioteki, a użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do jej zwrotu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za wystawienie duplikatu użytkownik uiszcza opłatę w wysokości 10 zł.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez posiadacza.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.
 10. Biblioteka, na pisemny wniosek użytkownika, usunie jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on w stosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu.
 11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ II. WYPOŻYCZALNIA

WYPOŻYCZANIA

 1. Użytkownik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 2. Użytkownik wypożycza książki osobiście po okazaniu karty bibliotecznej.
  W uzasadnionych przypadkach użytkownik może pisemnie na karcie zapisu upoważnić inną osobę do wypożyczania w jego imieniu.
 3. Jednorazowo wypożyczyć można 5 woluminów. Książki wypożyczane są na okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ustalić indywidualny limit wypożyczanych książek. W przypadku osób nieterminowo zwracających książki bibliotekarz ma prawo do ograniczenia limitu wypożyczanych książek.
 4. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przesunąć jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongaty można dokonać: u bibliotekarza; telefonicznie; za pośrednictwem poczty elektronicznej; za pośrednictwem internetowego konta użytkownika, po udostępnieniu w katalogu elektronicznym biblioteki; prolongata dokonana za pośrednictwem internetowego konta on-line naliczana będzie od dnia w którym się jej dokonuje na okres 14 dni;
 5. Do użytkowników, którzy udostępnili swoje adresy poczty elektronicznej,
  biblioteka kieruje przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek (na trzy dni przed upływem terminu). Dane generowane będą automatycznie przez system.
 6. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).
 7. Czytelnik korzystający z katalogu on-line po zalogowaniu w systemie, będzie miał możliwość zamówienia lub zarezerwowania zbiorów. a) ZAMÓWIENIE (dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego Czytelnika). O realizacji zamówienia Czytelnik będzie powiadamiany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Zamówione zbiory należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia o ich dostępności. b) REZERWACJA (dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece). Rezerwacje należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych od pojawienia się komunikatu na koncie indywidualnym Czytelnika “do odbioru”. c) Zamówienia i rezerwacje, które nie zostaną odebrane w ustalonym przez regulamin terminie zostają anulowane przez pracownika biblioteki. Czytelnicy, którzy udostępnili swoje adresy poczty elektronicznej dostaną powiadomienie wygenerowane automatycznie przez system.
 8. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o rezygnacji z rezerwacji (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo).
 9. Książki należy odbierać i oddawać w jednostce bibliotecznej w której się je wypożyczyło lub zarezerwowało.
 10. Na prośbę użytkownika pracownik Biblioteki może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zamówienia dokonuje się w systemie na określony czas.
 11. Aktualne czasopisma można wypożyczać na okres 30 dni, po upływie tego terminu należy pamiętać o prolongacie.
 12. Książki mówione można wypożyczać na okres 30 dni. Po upływie tego terminu należy pamiętać o prolongacie. Sposób prolongaty został ujęty w rozdziale II pkt. 4
 13. Z wydawnictw informacyjnych, kartoteki zagadnieniowej oraz szczególnie cennych wydawnictw korzysta się wyłącznie na miejscu.

KAUCJE

 1. Biblioteka może pobrać kaucję w wysokości 20 zł, w przy zapisie do biblioteki, w przypadku, gdy użytkownik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez Bibliotekę.
 2. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę siedem dni przed terminem jej wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania przez użytkownika z wypożyczalni, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.
 4. Biblioteka może pobierać kaucje za wypożyczenie wydawnictw szczególnie cennych. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz. Może ona wynosić 50 zł lub więcej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości materiału. Kaucję odbiera czytelnik po dokonaniu zwrotu cennego wydawnictwa w nieuszkodzonym stanie.

POSZANOWANIE

 1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany do jego odkupienia. Jeżeli to niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionego, bądź zniszczonego materiału.
 4. Za zgodą bibliotekarza użytkownik może, zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału, przekazać inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.
 5. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w regulaminie Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł od jednego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego, czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
 2. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się według aktualnego cennika.
 3. Każde upomnienie zobowiązuje czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymanie książek.
 4. Jeżeli użytkownik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
 5. Czytelnik, który nie uregulował opłaty za przetrzymane książki ma zblokowane konto do czasu wpłacenia należności.

ROZDZIAŁ III. CZYTELNIA

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.
 2. Zgłaszający się jest zobowiązany pozostawić u bibliotekarza kartę biblioteczną.
 3. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni oraz innych zbiorów biblioteki, a także materiałów własnych.
 4. Przyniesione ze sobą książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić u bibliotekarza.
 5. Jeżeli użytkownik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może je zatrzymać w Czytelni do jego dyspozycji.
 6. Przed opuszczeniem Czytelni, użytkownik zwraca książki i czasopisma.
 7. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.
 8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.
 9. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. użytkownik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.
 10. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ IV. CZYTELNIA KOMPUTEROWA

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Stanowiska komputerowe służą, zgodnie z charakterem Biblioteki, do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 3. Każdy użytkownik wpisuje się do rejestru.
 4. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera w przypadku większej liczby chętnych.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Użytkownik ma prawo do: a) bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów; b) bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi; c) korzystania z usług ksero i wydruku, które podlegają opłacie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach.
 7. Użytkownikowi nie wolno: a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego; b) instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych; c) podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.; d) korzystać bez wiedzy i zgody bibliotekarza z własnych nośników elektronicznych (dyski przenośne, CD, DVD); e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc itp.; f) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie; g) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie; h) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów biblioteki; i) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera; j) opuszczać Czytelni Komputerowej bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego stanowiska i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich (w przypadku niepełnoletnich użytkowników, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).
 9. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
 10. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 12. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty
  w wysokości, która umożliwi naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
 13. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

WYKAZ OPŁAT

 1. Opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych
  0,10 zł
  od woluminu za każdy dzień po upływie terminu zwrotu
 2. Zwrot kosztów wydruków komputerowych oraz usług reprograficznych

Opłata za usługi kserograficzne i wydruk wynosi:

 • ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A4 – 0,40 zł
 • ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 – 0,60 zł) ksero/druk
 • jednostronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 0,60 zł
 • ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 1,00 zł
 • ksero/druk kolorowy tekstu A4 – 0,80 zł
 • ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A4 – 1,50 zł
 • ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A3 – 0,60 zł
 • ksero/druk czarno-biały formatu A3 z elementami grafiki – 1,00 zł
 • ksero/druk kolorowy tekstu A3 – 3,00 zł
 • ksero/druk kolorowy tekstu z elementami grafiki A3 – 4,00 zł