Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Słomnikach, zwana dalej “Biblioteką”, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539) – z późn. zm.,
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123) – z późn. zm.,
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) – z późn. zm.,
 4. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą administracyjną (Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668, art. 130),
 5. Ustawy z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r., Nr 12, poz.136, art. 29), niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Słomniki.
 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Słomnikach, a obszarem jej działania jest teren Gminy Słomniki.

§ 3

 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki Organizator powierza Burmistrzowi Gminy Słomniki, który współdziała w wykonywaniu zadań z tym związanych z Radą Miejską na zasadach określonych w aktach prawnych wskazanych w § 1.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają :
  2.1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
  2.2. powiatowa biblioteka publiczna dla powiatu krakowskiego ziemskiego.

§ 4

 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
 2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu, adres, regon i NIP.

§ 5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. wytwarzanie materiałów informacyjnych,
 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
 5. popularyzacja książki , informacji, wiedzy i czytelnictwa,
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami – w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§ 9

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miejskiej. Burmistrz dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora.

§ 10

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związani z działalnością Biblioteki.
 3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 11

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w stosownym Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. z 1999 roku, Nr 41, poz. 419 z późn. zm.) w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12

 1. Biblioteka może prowadzić: wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych
 2. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w Kacicach, Niedźwiedziu i Prandocinie.
 3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.

§ 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 14

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 15

Biblioteka jest finansowana ze środków Organizatora, z dochodów własnych oraz z innych źródeł.

§ 16

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 17

Biblioteka może pobierać opłaty za:

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i wypożyczenia międzybiblioteczne,
 2. wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 3. niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
 4. uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych,
 5. wydruki dokumentów elektronicznych,
 6. w formie kaucji zwrotnej – za wypożyczone materiały biblioteczne – w sytuacjach określonych regulaminem.

Wysokość opłat, o których mowa w pkt. 1-5 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

§ 18

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.