Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkownika Biblioteki

iod.slomniki@gmail.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 26, 32-090 Słomniki jest Dyrektor MBP, kontakt mailowy pod adresem: biblioteka@bibliotekaslomniki.pl
 2. Inspektorem Danych Osobowych w jednostce jest Pan Tomasz Ciałowicz. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod.slomniki@gmail.com lub wysyłając pismo na adres jednostki z dopiskiem “Do Inspektora Danych Osobowych”.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) realizacji przez Administratora usług udostępniania zbiorów i obsługi użytkowników (czytelników) świadczonych przez Administratora na podstawie ustawy o bibliotekach, w związku z zawarciem umowy (wypożyczenia zbiorów/książek) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych
  b) zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia , w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f)RODO
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania albo do korespondencji, zajęcie (grupa zawodowa), numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer karty bibliotecznej, wizerunek.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne w celu wynikającym lub związanym z korzystaniem przez Ciebie z usług Administratora lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
  b) pkt 3 b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
 8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej mbp.slomniki@poczta.fm
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest dobrowolne ale jesteś zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte wykonanie uprawnień lub obowiązków wynikających z łączącej Cię umowy wypożyczenia zbiorów.
 12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.