Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komputeryzacja

Biblioteki Publicznej w Gołczy z Filią w Wysocicach

Biblioteka Publiczna w Gołczy wraz z Filią w Wysocicach pracuje w systemie komputerowym SOWA 2, który jest programem przeznaczonym do kompleksowej obsługi informatycznej biblioteki.
SOWA 2 jest oprogramowaniem integrującym wszystkie funkcje niezbędne w bibliotece: opracowanie zbiorów (katalogowanie), gromadzenie (inwentaryzowanie), udostępnianie (wypożyczanie).

Komputerowa baza BiOAK Gminy Gołcza obejmuje wszystkie wydawnictwa zwarte (literaturę dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukową), a także filmy i audiobooki.

Dotychczasowy przebieg komputeryzacji:

1998

Rozpoczęliśmy tworzenie bazy w programie ISIS; zakupiliśmy komputer, program otrzymaliśmy bezpłatnie od Instytutu Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej.

2003

Otrzymaliśmy kompletne stanowisko komputerowe od Fundacji im. A. Urbańczyka, uzyskaliśmy łącze radiowe i utworzyliśmy pierwsze stanowisko internetowe dla czytelników, wprowadziliśmy nowy program biblioteczny MAK, wykonaliśmy konwersje bazy z systemu ISIS.

2004

Otrzymaliśmy 3 stanowiska komputerowe z programu Ikonka Ministerstwa Nauki i Informatyzacji do Biblioteki Głównej. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do utworzenia samodzielnej czytelni komputerowej polegające na adaptacji pomieszczenia ( prąd, tynki, centralne ogrzewanie, posadzka, sieć komputerowa malowanie).

2005

Uruchomiliśmy pierwszą w powiecie 6 - stanowiskową czytelnię komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu, ( kolejne 2 komputery pozyskaliśmy ze zlikwidowanej szkoły, zakupiliśmy 6 biurek komputerowych i 6 krzeseł obrotowych oraz drukarkę laserową). Zmieniliśmy łącze radiowe na Neostradę, utworzyliśmy własną stronę internetową.

2006

Baza elektroniczna BiOAK została umieszczona w Rozproszonym Katalogu Małopolski FIDKAR M@ŁOPOLSKI http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/teren.html

2007

Przygotowaliśmy lokal Filii Biblioteki Publicznej w Wysocicach na potrzeby czytelni internetowej (wymiana instalacji elektrycznej, obniżenie sufitu, wymiana ogrzewania, malowanie).

2009

Wprowadziliśmy nowy system biblioteczny SOWA 2, który pracuje w formacie MARC 21. Wykonaliśmy konwersję bazy książek w Bibliotece Głównej. Rozpoczęliśmy tworzenie bazy komputerowej Filii Bibliotecznej w Wysocicach w programie SOWA 2. Planujemy rozbudowę systemu do pełnej wersji zintegrowanego systemu obsługi biblioteki (gromadzenie, udostępnianie).

2011

Biblioteki Gminy Gołcza częścią zintegrowanego systemu bibliotecznego. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 32 619 zł na projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś. Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Tradycyjne papierowe karty czytelników i ksiażek zastąpione zostały przez cyfrowy katalog i elektroniczne karty czytelnika. Wszyscy korzystający z zasobów Biblioteki w Gołczy mają dostęp do bazy danych, a której znajduje się około 17,5 tys. pozycji.

2011 - 2012

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza brała udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Dotacja w 2011 roku wyniosła 5 365,36 zł. W ramach programu grupa TP sfinansowała BiOAK Gminy Gołcza oraz w Filii Biblioteki Publicznej w Wysocicach roczny dostęp do Internetu oraz zakup 54 audiobooków i programu komputerowego do obróbki zdjęć Adobe® Photoshop® Elements 10. Dotacja w 2012 roku wyniosła 1 487.07zł i przeznaczona została na sfinansowanie półrocznego dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filii.

2011-2012

W naszej placówce funkcjonował program „FUN ENGLISH w bibliotece”, który udostępniał bezpłatnie małym użytkownikom biblioteki platformę e-lerningową wraz z interaktywnym kursem j.angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6 – 12).

2011-2012

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza jako jedyna biblioteka z terenu Powiatu Miechowskiego zakwalifikowała się do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka partnerska wraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Alwerni oraz Powiatową i Gminną Biblioteką Publiczną w Jerzmanowicach. Biblioteką wiodącą została Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie. W ramach realizacji projektu Filia Biblioteki Publicznej w Wysocicach otrzymała zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner). Dodatkowo otrzymaliśmy 2 aparaty cyfrowe, które są wykorzystywane do dokumentowania działalności bibliotek. Wartość sprzętu i oprogramowania – 8941,24 zł. Utworzyliśmy drugie stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

2012

Dzięki uczestnictwu w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek nasza instytucja otrzymała bezpłatne oprogramowania Microsoft z przeznaczeniem do publicznego użytkowania. Oprogramowanie zostało zainstalowane na komputerach w bibliotece głównej i filii w Wysocicach. Wartość rynkowa darowizny wynosi $ 9 390,00 USD.

2013

Po raz kolejny nasza placówka otrzymała darmowe oprogramowanie Microsoft, które zostało zainstalowane na komputerach biblioteki głównej i jej filii. Wartość oprogramowania $ 327.00 USD.

2013-2014

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza brała udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Dotacja w bieżącym roku wyniosła 2 116,28 zł i przeznaczona została na sfinansowanie rocznego dostępu do Internetu w bibliotece głównej i filii.

2013

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza dołączyła do portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl. Celem portalu w.bibliotece.pl jest promocja czytelnictwa oraz stworzenie społeczności skupionej wokół działalności bibliotek.

2013-2014

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza zrealizowała projekt pod nazwą: „Remont budynku wraz z częściową wymianą wyposażenia Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego” w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek”. Wartość całego remontu gołczańskiej książnicy to 528 843 zł, natomiast dofinansowanie przyznane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 396 632 zł, co stanowi 75 % kosztów całości zadania. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego – dotacja celowa w kwocie 30 000,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym oprócz remontu budynku wymieniono także wyposażenie i sprzęt w Czytelni Komputerowej. Zakupiono min.: 11 nowoczesnych komputerów, kolorową drukarkę laserową A3, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy oraz kamerę.

2014 -2015

Od 24 lutego 2014 Biblioteka Publiczna w Gołczy i Filia w Wysocicach dołączyły do projektu „MegaMatma uczy w bibliotece!”. To inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaoferowała bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl do marca 2015 roku.

2015

Nasza biblioteka znalazła się w gronie finalistów konkursu ``Tablety w Twojej bibliotece``. Otrzymaliśmy 3 nowoczesne tablety, które są udostępniane czytelnikom na miejscu lub wykorzystywane podczas organizowanych zajęć w bibliotece.